Moonli Festiwal

Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

 1. W dniach od 13 do 16 lipca 2023 roku, Stowarzyszenie Instytut Doskonalenia Osobowości, mające siedzibę w Płocku (09-407), ul. Gintera 3 m 20, NIP: 7743237938, KRS: 0000708113, oraz Moonli Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku (19-300), ul. Jana Pawła II 15/31, NIP: 8481881796, KRS: zwany dalej „Organizatorem”, organizuje wydarzenie o nazwie „Moonli Festiwal” na Terenie Osady Popowo,
  Popowo 40 C, 87-600 Lipno, Lipno, koło Włocławka.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na Terenie Imprezy w czasie jej trwania i określa warunki uczestnictwa oraz zasady postępowania osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad postępowania Uczestników oraz korzystania z Terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na nim. Ponadto regulamin ma na celu uregulowanie praw i obowiązków Uczestników związanych z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 4. Warunkiem utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników Imprezy w czasie jej trwania jest przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. Niezależnie od tego, wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 5. W dalszej części regulaminu użyte terminy mają następujące znaczenie:
  – Impreza – festiwal organizowany przez Organizatora pod nazwą „Moonli Festiwal”
  – Teren Imprezy – miejsce wydzielone przez Organizatora na organizację Imprezy, znajdujące się w Osadzie Młynarza w Radotkach.
  – Organizator Imprezy – Stowarzyszenie Instytut Doskonalenia Osobowości, KRS 0000697307, NIP 7010719446, oraz Moonli sp. z o.o., Jana Pawła II 15/31, 19-300 Ełk, NIP: 8481881796
  – Uczestnik Imprezy – osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie opaski festiwalowej wydanej przy okazji biletu. Uczestnikami Imprezy są również Organizator, obsługa, wolontariusze, Służby Porządkowe Imprezy, Służby Zabezpieczające Imprezę Pogotowie Ratunkowe, Bilet – to oznaczony papier wartościowy, wystawiany na posiadacza, uprawniający do wielokrotnego wejścia na Imprezę w dniach 13-16 lipca 2023 r. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Imprezy zostaną podane na stronie www.moonlifestiwal.pl.
 6. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie pod opieką swojego przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika Imprezy od momentu wejścia na Teren Imprezy do momentu opuszczenia go.
 7. Impreza odbywa się na Terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego w Osadzie Młynarza w Radotkach koło Płocka i jest dostępna dla posiadaczy czterodniowego biletu w następujących godzinach: – czwartek, 13 lipca, od godziny 10:00 do niedzieli, 16 lipca, do godziny 20:00; dla posiadaczy weekendowego biletu w następujących godzinach: – sobota, 15 lipca, od godziny 08:00 do niedzieli, 16 lipca, do godziny 20:00.
 8. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na Terenie Imprezy do jej zakończenia, po czym powinni niezwłocznie opuścić Teren Imprezy.
 9. Uczestnik Imprezy bierze udział we wszystkich atrakcjach i koncertach festiwalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

II. ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem biletów. Zakup biletu oraz uczestnictwo w Imprezie oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
 2. Wstęp na Teren Imprezy jest możliwy jedynie przy użyciu specjalnej opaski festiwalowej. Uczestnik, który wcześniej nabył bilet, może wymienić go na opaskę w punkcie kasowym na wejściu na Teren Imprezy.
 3. Obowiązują trzy rodzaje biletów uprawniających do wstępu na Imprezę: karnet czterodniowy, który umożliwia wielokrotne wejście przez cały czterodniowy okres trwania Imprezy; karnet weekendowy, uprawniający do wstępu w dniach 15-16 lipca (sobota i niedziela); oraz karnet specjalny, umożliwiający wielokrotne wejście przez cały czterodniowy okres trwania Imprezy. Godziny rozpoczęcia i zakończenia Imprezy zostaną podane na stronie internetowej www.moonlifestiwal.pl.
 4. Bilety są sprzedawane poprzez stronę Organizatora, dostępną pod adresem www.moonlifestiwal.pl, za pośrednictwem operatora – Biletomat, w ramach przedsprzedaży.
 5. Bilety są również dostępne do zakupu u upoważnionych osób działających w imieniu operatora – Biletomat oraz Organizatora na Terenie Imprezy przed jej rozpoczęciem oraz w trakcie jej trwania.
 6. Zabronione jest odsprzedawanie biletów na aukcjach, licytacjach lub w jakikolwiek inny sposób sugerujący komercyjny charakter takiej odsprzedaży. Naruszenie tego zakazu grozi odpowiedzialnością karną.
 7. Jeżeli osoba niepełnosprawna zamierza uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, zarówno osoba niepełnosprawna, jak i jej opiekun są zobowiązani do nabycia oddzielnych biletów.
 8. Wejście na Teren Imprezy jest możliwe jedynie przy użyciu oryginalnego biletu, nabytego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może zostać unieważniony przez Organizatora. Unieważnienie takiego biletu równoznaczne jest z ustaleniem przez Organizatora, że osoba posługująca się unieważnionym biletem istotnie naruszyła warunki umowy o świadczenie usługi kulturalnej, w związku z czym nie przysługuje jej zwrot kosztu zakupu biletu.
 9. Bilet nie podlega zwrotowi i jest ważny tylko dla jednej osoby. Wyjątkiem są dzieci do 13. roku życia, które mogą towarzyszyć posiadaczowi biletu.
 10. Uszkodzony lub nieczytelny bilet jest nieważny i nie podlega obowiązkowi zwrotu ani wymiany na inny bilet.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy z uzasadnionych powodów, takich jak odwołanie udziału artysty, wystąpienie siły wyższej itp. Ponadto, Organizator ma prawo do wprowadzenia i zmiany programu artystycznego oraz harmonogramu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Zmiana programu Imprezy nie stanowi podstawy do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.
 12. Zwroty biletów są przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy.

III. ZASADY DOSTĘPU NA IMPREZĘ

 1. Wejście na Imprezę jest możliwe tylko dla osób posiadających bilet. Bilet zostaje wymieniony na identyfikator w formie opaski na wejściu na Imprezę. Ten identyfikator umożliwia wielokrotne wchodzenie i wychodzenie z Imprezy w okresie jego ważności i nie może być zdejmowany.
 2. Organizator może odmówić wejścia na Imprezę i przebywania na niej osobie, która nie przedstawi ważnego biletu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Organizator może odmówić wejścia na Imprezę osobie:
  – która jest widocznie pod wpływem alkoholu, narkotyków, psychotropowych substancji lub innych podobnie działających środków, zwłaszcza tych, które zwiększają agresję,
  – posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne, fajerwerki, petardy, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, narkotyki,
  – która nie jest w stanie potwierdzić swojej tożsamości,
  – która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 4. Ocena przedmiotów i ich klasyfikacja jako niebezpiecznych należy do osób upoważnionych przez Organizatora do utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa na Imprezie, które legitymują się odpowiednimi identyfikatorami.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom oraz porządek podczas trwania Imprezy poprzez m.in. służby porządkowe, informacyjne i udostępnienie pomocy medycznej.
 2. Służby porządkowe mogą wydawać swoje własne instrukcje bezpieczeństwa, w tym dotyczące epidemii, oraz przepisy przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Uczestnicy i wszyscy inni obecni na Imprezie są zobowiązani do stosowania się do poleceń służb porządkowych. Odmowa wykonania tych poleceń jest dopuszczalna jedynie w przypadku ich sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszyscy inni obecni na Terenie są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszyscy inni obecni na Terenie są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do niestwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób obecnych na Imprezie. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy są zobowiązani do korzystania z toalet w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 6. Posiadanie ważnego identyfikatora jest obowiązkowe dla uczestników i wszystkich osób przebywających na Terenie Imprezy. Brak identyfikatora lub posiadanie zepsutego lub uszkodzonego identyfikatora, a także noszenie identyfikatora niewłaściwie zapiętego na ręce, stanowi podstawę do usunięcia osoby z Imprezy. W przypadku zepsucia lub uszkodzenia identyfikatora, uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt służbom porządkowym i dostarczyć uszkodzony identyfikator w celu wymiany na nowy. Wymiana dotyczy jedynie identyfikatorów uszkodzonych w trakcie trwania Imprezy. Samowolne opuszczenie Imprezy z zepsutym lub uszkodzonym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia służb porządkowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Imprezie.
 7. Osobom, którym odmówiono wejścia na Imprezę, przebywania na niej lub które zostały usunięte z Imprezy zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa, nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za bilet.
 8. Bez uprzedniej autoryzacji Organizatora zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, reklamowej lub promocyjnej na Terenie Imprezy.
 9. Organizator Imprezy oraz uczestnicy, a także inne osoby obecne na Terenie, są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 10. Na Terenie Imprezy całkowicie zakazane jest rozpalanie ognisk, grillowanie oraz palenie otwartego ognia, z wyjątkiem miejsc wskazanych przez Organizatora.
 11. Zwierzęta mogą być wprowadzone na Teren Imprezy, pod warunkiem, że są cały czas pod opieką właściciela.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik ma obowiązek:
  a) posiadać identyfikator w postaci opaski i okazywać go na żądanie Służb Porządkowych,
  b) zachowywać się zgodnie z zasadami społecznymi i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników Imprezy, przestrzegając Regulaminu,
  c) podporządkować się zarządzeniom i poleceniom pracowników Służb Porządkowych oraz, w przypadku interwencji policji, straży pożarnej lub innych uprawnionych służb i organów, wykonać ich polecenia.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Imprezy lub miejscu noclegowym.


VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas Imprezy Organizator może rejestrować niektóre elementy programu artystycznego Imprezy w postaci obrazów cyfrowych, co może wiązać się z utrwaleniem danych biometrycznych, takich jak wizerunek twarzy uczestników Imprezy. Wejście na teren Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) w celu promocji Imprezy i działalności Organizatora.
 2. Organizatorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji Imprezy, w szczególności w celu:
  a) zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,
  b) dokumentowania, promocji i reklamy Imprezy oraz promocji i reklamy Organizatora oraz sponsorów Imprezy (wizerunek uczestników).
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 lit. a powyżej, będą przechowywane przez okres 14 dni po zakończeniu Imprezy.
 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 lit. b powyżej, będą przechowywane przez okres trwania działań medialnych prowadzonych przez Organizatora lub do momentu wycofania zgody przez uczestnika.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Imprezie i realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej. Brak podania danych osobowych lub brak zgody na na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie.
 7. Dane osobowe uczestników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 3 powyżej.
 8. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane również państwowym służbom sanitarnym i porządkowym w celu spełnienia obowiązków wynikających z interesu publicznego oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Organizatora, takim jak Facebook Inc., Google, dostawcy stron internetowych Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, chyba że podmioty świadczące usługi informatyczne, wskazane jako odbiorcy danych, korzystają z serwerów poza obszarem Unii Europejskiej. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez wymienione podmioty, należy zapoznać się z ich politykami prywatności dostępnymi na ich stronach internetowych.
 9. Każdy uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w Imprezie).
 10. Zdjęcia wykonane podczas Imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Imprezy i Organizatora. Uczestnictwo w Imprezie oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich we wszystkich dziedzinach eksploatacji, w tym utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie, wykorzystywania do celów promocji i organizacji Imprezy przez Organizatora, udostępniania sponsorom Imprezy oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji związanej z uczestnictwem w Imprezie, publikowania w publikacjach dotyczących Imprezy, materiałach promocyjnych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 11. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Postanowienia pkt 1-11 powyżej nie naruszają postanowień „Regulaminu korzystania z aplikacji Going” w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników.


VII. REKLAMACJE

 1. Osoba składająca reklamację dotyczącą Imprezy ma prawo złożyć ją na piśmie (listem poleconym) najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Imprezy, na adres korespondencyjny Organizatora Imprezy, podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora za pomocą przesyłki listem poleconym. Osoba składająca reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
 3. W celu dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, konieczne jest wcześniejsze wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w tym paragrafie.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znak słowno-graficzny „Moonli Festiwal” jest prawnie chronionym znakiem towarowym.
 2. Oficjalne programy i gadżety związane z Imprezą będą sprzedawane wyłącznie na terenie Imprezy lub w autoryzowanych punktach sprzedaży wskazanych przez Organizatora.
 3. Status sponsora Imprezy może być przyznawany wyłącznie przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a. wprowadzania zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora, a także do ustalania i zmiany programu artystycznego, merytorycznego i czasowego bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty,
  b. odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z powodów niezależnych od Organizatora bez uprzedzenia i bez obowiązku wypłaty rekompensaty lub odszkodowania w stosunku do żadnej z osób,
  c. dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez uczestnika, w tym za naruszenie dobrego imienia Organizatora,
  d. unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępnego dla publiczności zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, zwłaszcza w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy i bezpieczeństwa uczestnikom. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczone na stronie internetowej Imprezy, tj. www.moonlifestiwal.pl.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej. Siłą wyższą jest zdarzenie, które jest poza kontrolą Organizatora i i powoduje niemożność wykonania zobowiązań lub ich wykonanie jest uznawane za niemożliwe ze względu na okoliczności występujące. Do siły wyższej należą, między innymi, warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło lub światło, działania wojenne, działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie tworzenia polityki, przepisów lub praw mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 7. W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia Imprezy, jej programu lub miejsca z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za te zmiany. Osoba uczestnicząca, kupując bilety, akceptuje możliwość zmian i deklaruje, że nie będzie domagać się zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie biletu. Bilet pozostaje w takim przypadku ważny i nie podlega zwrotowi.
 8. Regulamin jest dostępny:
  a. na stronie internetowej Imprezy, tj. www.moonlifestiwal.pl,
  b. w punktach informacyjnych na terenie Imprezy,
  c. w kasach biletowych na terenie Imprezy.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

POSMAKUJ ŻYCIA WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI