Moonli Festiwal

Regulamin Wynajmu

REGULAMIN WYNAJMU

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Tekst Ujednolicony Dz. U. z 2022 r., poz. 1466. z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zrobienie rezerwacji namiotu glampingowego jest równoważne z akceptacją warunków regulaminu.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez Stowarzyszenie Instytut Doskonalenia Osobowości z siedzibą w Płocku przy ul. Gintera 3/20 09-407, NIP: 7743237938 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 3. Stowarzyszenie Instytut Doskonalenia Osobowości zwany dalej Wynajmującym jest odpowiedzialny za sprzęt turystyczny podlegający wypożyczeniu na terenie Pola Namiotowego Moonli Festiwalu.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczenie sprzętu turystycznego, który obejmuje namiot dzwonkowy wraz z wyposażeniem, możliwe jest tylko dla pełnoletnich osób. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji najemcy poprzez żądanie okazania ważnego dokumentu tożsamości. Odmowa przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości skutkuje niemożliwością zawarcia umowy najmu.

 2. Na wybór dostępne są namioty dwuosobowe i czteroosobowe.

 3. Okres wynajmu obejmuje cały czas trwania Festiwalu, tj. od dnia 13 lipca 2023 r. godz. 10:00 do dnia 16 lipca 2023 r. godz. 16:00.

REZERWACJA NAMIOTU

 1. Wypożyczenie sprzętu turystycznego jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: bezzwrotny zakup pakietu Glamping dostępnego na stronie internetowej https://moonlifestiwal.pl/, akceptacja Regulaminu dostępnego na tej samej stronie oraz podpisanie protokołu wypożyczenia, który zawiera szczegółową listę wypożyczonego sprzętu. Najemca ma obowiązek uiścić umowną kaucję zwrotną w wysokości 250 zł jako zabezpieczenie w przypadku nieprawidłowego korzystania z usługi glampingu.

 2. Poprzez podpisanie protokołu wypożyczenia sprzętu, najemca potwierdza, że otrzymał sprzęt w stanie technicznym zgodnym z opisem zawartym w protokole wypożyczenia. Ponadto, najemca zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w nienaruszonym stanie i zgodnie z ustalonym terminem określonym w protokole wypożyczenia.

 3. Przed odbiorem wypożyczonego sprzętu, najemca ma obowiązek sprawdzić jego stan techniczny, sprawność oraz kompletność.

 4. Poprzez akceptację Regulaminu, najemca deklaruje posiadanie niezbędnej wiedzy na temat prawidłowego użytkowania wypożyczonego sprzętu i zobowiązuje się do korzystania z niego w sposób, który nie zagraża własnemu zdrowiu ani życiu innych osób, oraz nie naraża sprzętu na zniszczenie lub uszkodzenie.

 5. Najemca zostaje poinformowany, że wewnątrz namiotu oraz w jego pobliżu obowiązuje kategoryczny zakaz: a) używania otwartego ognia, b) korzystania z urządzeń zasilanych prądem lub gazem, c) palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych, d) gotowania wewnątrz namiotów, e) używania butli gazowych.

 6. Przy zakupie biletu typu glamping pobiera się kaucję w wysokości 250 zł brutto, która jest opłatą zwrotną. Zwrot następuje po zwróceniu wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym, kompletnym oraz zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, w ciągu 7 dni od zakończenia Festiwalu, na wskazane konto bankowe. W przypadkach uzasadnionych może być wykonana dokumentacja fotograficzna.

 7. Osoba wynajmująca ponosi odpowiedzialność za kradzież, zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie i utratę wypożyczonego sprzętu.

 8. W przypadku zwrotu brudnego lub mokrego sprzętu, osoba wynajmująca jest zobowiązana do uiszczenia opłaty serwisowej w wysokości 300 PLN, która odpowiada kosztowi czyszczenia wypożyczonego sprzętu.

 9. W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zabrudzenia wypożyczonego sprzętu, osoba wynajmująca jest zobowiązana do uiszczenia dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie szczegółowej listy (protokołu) wypożyczonego sprzętu oraz cennika na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zabrudzenia.

 10. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej https://moonlifestiwal.pl.

 

POSMAKUJ ŻYCIA WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI